Politică internă a Fundației Paleologu privind prevenirea exploatării și abuzului sexual

Denumirea politicii: Protecție împotriva exploatării și abuzului sexual (PEAS)

Obiectivele politicii: Promovarea unei politici de toleranță zero față de exploatarea și abuzul sexual (EAS) în rândul tuturor angajaților și personalului asociat Fundației Paleologu și asigurarea faptului că rolurile, responsabilitățile și standardele de conduită în domeniul EAS sunt cunoscute în cadrul Fundației Paleologu. Crearea și menținerea unui mediu sigur, fără EAS, luând măsurile corespunzătoare în acest sens pe intern și în comunitățile în care Fundația Paleologu activează, prin acțiuni solide de prevenire și răspuns.

Audiența-țintă: Toți angajații și personalul asociat al Fundației Paleologu.

Data intrării în vigoare: 01.08.2022

Data revizuirii obligatorii: 01.02.2023

  1. Declarația de politică:

1.1. EAS încalcă standardele și normele legale recunoscute internațional și reprezintă un comportament inacceptabil și interzis în rândul personalului umanitar, inclusiv în rândul angajaților și personalului asociat al Fundației Paleologu[1].

1.2. Fundația Paleologu are o politică de toleranță zero față de EAS. Toți angajații și personalul asociat al Fundației Paleologu[2] trebuie să respecte întotdeauna cele mai înalte standarde de conduită personală și profesională și să ofere asistență și servicii umanitare într-o modalitate care respectă și încurajează drepturile beneficiarilor și ale altor membri vulnerabili ai comunităților locale.

  1. Domeniul de aplicare:

2.1. Politica prevede abordarea Fundației Paleologu de prevenire și răspuns la EAS. Politica se aplică tuturor angajaților și personalului asociat, atât la și în afara serviciului.

  1. Definiții[3]:

3.1. În sensul acestei politici, termenul „exploatare sexuală” înseamnă orice abuz real sau orice tentativă de abuz a unei poziții de vulnerabilitate, de putere diferențiată sau de încredere inclusiv, dar nu numai, în scopuri sexuale, financiare sau politice.

3.2. În mod similar, termenul „abuz sexual” înseamnă o intruziune fizică reală sau o tentativă de intruziune de natură sexuală, prin forță sau în condiții inegale și coercitive.

  1. Angajamentul de PEAS

4.1. Fundația Paleologu va depune toate eforturile posibile pentru a crea și menține un mediu sigur, fără EAS, și va lua măsurile corespunzătoare în acest sens în comunitățile în care activează, utilizând un cadru PEAS solid, inclusiv prin acțiuni de prevenire și răspuns.

4.2. Acest cadru PEAS, reafirmă angajamentul Fundației Paleologu față de Buletinul Secretarului general al Națiunilor Unite privind măsurile speciale de protecție de exploatare și abuz sexual (ST/SGB/2003/13) și față de implementarea completă și continuă a celor șase principii fundamentale privind EAS ale IASC.[4]

  1. Cele șase principii fundamentale[5]:

5.1. EAS comise de angajații și personalul asociat al Fundației Paleologu este o formă de conduită agravantă și, prin urmare, servește drept motiv pentru concediere[6].

5.2. Actele sexuale cu copii (persoane cu vârsta sub 18 ani) sunt interzise, indiferent de vârsta majoratului sau a consimțământului în vigoare la nivel local. Formarea unei păreri greșite în privința vârstei copilului nu reprezintă o scuză.

5.3. Se interzice oferirea de bani, locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex, inclusiv favoruri sexuale, sau alte forme de comportament umilitor, degradant sau exploatator. Aceasta include condiționarea oferiririi asistenței datorate beneficiarilor.

5.4. Este interzisă orice relație sexuală între angajații sau personalul asociat al Fundației Paleologu și beneficiarii de asistență sau alți membri vulnerabili ai comunității locale, care implică utilizarea necorespunzătoare a statutului sau funcției. Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității de ajutor umanitar.

5.5. În cazul în care un angajat sau membru al personalului asociat al Fundației Paleologu este îngrijorat sau bănuiește că un coleg este implicat în acțiuni de exploatare sau abuz sexual, atunci acesta trebuie să raporteze asemenea suspiciuni prin intermediul mecanismelor de raportare existente.

5.6. Toți angajații și personalul asociat al Fundației Paleologu au obligația de a crea și menține un mediu care previne EAS și încurajează implementarea acestei politici. Managerii de la toate nivelurile au responsabilități deosebite privind sprijinirea și dezvoltarea unor sisteme care mențin acest mediu.

  1. Cadrul PEAS:

6.1. Prevenire:

6.1.1. Verificarea: Fundația Paleologu verifică sistematic toți potențialii candidați la o funcție în conformitate cu procedurile de selectare stabilite.

6.1.2. Instruirea: Fundația Paleologu desfășoară instruiri obligatorii de inițiere și de recapitulare[7] cu privire la politicia și procedurile EAS pentru toți angajații și personalul asociat.

6.2. Răspuns:

6.2.1. Raportarea: Fundația Paleologu dispune de mecanisme și proceduri sigure de denunțare a EAS, confidențiale și accesibile pentru personal, beneficiari și comunități, inclusiv copii, și se asigură că beneficiarii sunt în cunoștință de cauză în legătură cu acestea.

6.2.2. Investigația: Fundația Paleologu are un proces de investigare a acuzațiilor de EAS și va investiga, în mod corespunzător și fără întârziere, acuzațiile de EAS împotriva angajaților sau personalului asociat, sau se va adresa organului relevant de investigații dacă presupusul autor lucrează pentru o altă entitate.

6.2.2.1. Referirea către autoritățile naționale: Dacă, după o investigație corespunzătoare, există dovezi care să susțină acuzațiile de EAS, autoritățile naționale pot fi sesizate pentru a iniția acțiunile de urmărire penală.

6.2.3. Asistența victimelor: Fundația Paleologu are un sistem pentru referirea promptă a supraviețuitorilor EAS către serviciile disponibile, în funcție de necesitățile și cu aprobarea acestora.

6.3. Acorduri de cooperare:

6.3.1. Toate contractele și acordurile de parteneriat ale Fundației Paleologu includ o clauză standard care impune contractanților, prestatorilor, consultanților și sub-partenerilor să respecte o politică de toleranță zero față de EAS și să ia măsuri pentru a preveni și a răspunde la EAS.

6.3.2. Dacă respectivele entități sau persoane nu iau măsuri de prevenire a EAS, de investigare a acuzațiilor în acest sens, sau de remediere atunci când EAS a avut loc, aceasta va servi drept temei pentru rezilierea tuturor acordurilor de cooperare.

[1] Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003. hhttps://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

[2] Personalul „asociat” include, de exemplu, subcontractaţii, consultanţi, stagiari sau voluntari asociaţi sau care activează în numele Fundația Paleologu.

[3] Ambele definiţii au fost preluate din Buletinul Secretarului general al Naţiunilor Unite ST/SGB/2003/13, 2003.

https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13

[4] Cele șase principii fundamentale ale IASC, disponibile la https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse.

[5] Modificate pentru această politică PEAS. Lista nu este una exhaustivă.

[6] Inclusiv rezilierea tuturor altor forme de acorduri contractuale, cum ar fi misiunile de voluntariat.

[7] Instruirea include cel puţin următoarele: 1) definiţia EAS (care corespunde definiţiei ONU); 2) interdicţia de a comite EAS; 3) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă angajaţii și personalul asociat (de ex. raportarea rapidă a acuzaţiilor și referirea supravieţuitorilor).